Vilja- ja öljykasvialalla käytettävät sopimukset

Hyvä sopimus turvaa sekä myyjän että ostajan etuja ja ottaa ne tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti huomioon. Hyvässä sopimuksessa määritellään selkeästi kummankin osapuolen oikeudet ja velvollisuudet. Kun sopimus on hyväksytty, sitoo se kumpaakin osapuolta.

Perehtymällä sopimuksen ehtoihin tarkkaan vältetään mahdolliset väärinkäsitykset sopimusehtojen ymmärtämisessä. Sopimus on varminta tehdä kirjallisena ja kahtena kappaleena. Puhelimessa tehty suullinen sopimus on myös sitova, mutta siitä on hyvä pyytää vahvistus kirjallisena.

Vilja- ja öljykasvialalla käytössä olevat sopimukset ovat kasvilajikohtaisia, viljelijän ja alan yritysten välisiä viljely- tai kauppasopimuksia. Koska eri toimijoiden ostotarpeet ja -kriteerit vaihtelevat toisistaan merkittävästi, ovat sopimusmallit toimijakohtaisia.

Vilja- ja öljykasvituotannossa käytettäviä sopimuksia yhdistää se, että ne sitovat molempia osapuolia, sekä myyjää että ostajaa. Sopimusta ei voida purkaa yksipuolisesti vaan mahdollisesta sopimuksen purkamisesta tulee sopia yhdessä ja kirjata purkuehdot mukaan sopimukseen. Kauppasopimusten yksipuoliseen purkamiseen (täyttämättä jättämiseen) liittyy usein sanktio (korvausvaatimus), joka tulee määritellä sopimuksessa.

Sopimus voidaan tarvittaessa tehdä joustavaksi niin, että tietyissä poikkeustilanteissa se voidaan määritellä uudelleen. Tästä ja muutoksiin riittävistä syistä pitää kuitenkin olla yhteisymmärrys osapuolten välillä ja kirjattuna itse sopimukseen.