Resultat från växtsjukdom kartläggningen

I och med att odling av oljeväxter blev populärare ökade också växtsjukdomarna på 1980-talet. I kartläggningen som utfördes 2007-2009 var situationen för växtsjukdomarna ganska mycket densamma som under 1980-talet. Bomullsmögel och bladmögel var de allmännaste sjukdomarna som orsakade skada på grödorna. Klumprot och andra sjukdomar som skadar växtrötterna förekom betydligt mera än på 1980-talet. Lackskorv, svartfläcksjuka, vitrost, gråmögel och mjöldagg förekom i varierande grad.

Under regniga somrar kan rikligt förekommande bomullsmögel orsaka betydande skördeförluster. Därtill kan klumprotsjukan, om den angriper växtligheten kraftigt, förstöra hela skörden. För andra av sjukdomar förorsakade skördeförluster i finska förhållanden finns inte forskningsresultat. Till följd av sjukdomsriskerna kräver oljeväxterna en god växtföljd och på grund av klumprotsjukans allmänhet rekommenderas en odlingsintervall på 4-6 år.

Bomullsmögel

I kartläggningen som utfördes 2007–2009 observerades bomullsmögel i så gott som alla forskade rybs- och rapsåkrar. Av åkrarna år 2007 var över hälften sådana där andelen infekterade växter överskred 25 %. År 2008 och 2009 var dessa åkrars andel 20-30 %. På basen av de försök som utfördes på 1980-talet är risken för skördeförluster stor och kemisk bekämpning lönar sig om andelen av växter som besmittats av bomullsmögel stiger till över 25-30 % utan bekämpningsåtgärder.

Klumprotsjuka

Klumprot observerades 2007–2009 på var fjärde åker. Sjukdomen har blivit något allmännare jämfört med 1980-talets kartläggning. På de flesta skiften är andelen växter infekterade av  klumprotsjuka ännu liten.

Bladmögel

I kartläggningen som utfördes 2007-2009 förekom bladmögel i samma omfattning som bomullsmögel. Sjukdomen var mycket allmän också på 1980-talet fast symptomen var mycket lindrigare än i dag. År 2007 var över en fjärdedel av växterna infekterade av bladmögel på nästan 60 % av åkrarna. 2008 och 2009 var andelen infekterade åkrar drygt 20 %.

Svartfläcksjuka och gråmögel

I sjukdomskartläggningen 2007–2009 observerades svartfläcksjuka och gråmögel i drygt 50 % av rybs- och rapsåkrarna. Endast ett fåtal åkrar var så pass besmittade att sjukdomarna hade en betydande inverkan på tillväxten.

Vitrost och mjöldagg i korsblommiga växter

På 1990-talet förekom vitrost mycket allmänt på enskilda skiften. 2007-2009 observerades sjukdomen i 20 % av åkrarna, men antalet infekterade växter var också då relativt liten. Mjöldagg observerades på knappt 20 % av åkrarna under kartläggningen 2007-2009.

Sjukdomar som angriper rötter och rotsystem

Så gott som på alla skiften observerades 2007-2009 stråknäckare och växter med helt uttorkade och svärtade rötter. Tursamt nog var infekteringsgraden på de flesta åkrarna ännu låg.  Vid kartläggningen som utfördes på 1980-talet observerades inte motsvarande rotskador, men stråknäckarsjukan var ungefär lika allmän som i dagens läge. De drabbade växterna visade spår av ett flertal skadegörare. Den mest betydande torde vara Rhizoctonia solani -svampen, som också orsakar symptom av groddbränna i unga växter. Sjukdomar som angriper rötter och toppskott kan bekämpas med god växtföljd.

taudin määrä rypsissä lisäkuva

Bild 1. De allmännaste sjukdomarna som skadat oljeväxternas rötter och toppar och deras förekomst på rybs- och rapsåkrarna åren 2007-2009.