Spannmålshandelsterminologi

Aktörer på spannmålsbörsen – de viktigaste aktörerna på börsen kan indelas i prissäkrare (hedgers, spannmålssäljare och –köpare) och spekulanter, som utnyttjas prisvariationerna, men inte har för avsikt att köpa eller sälja spannmål.

Basis - Skillnaden mellan det lokalt noterade kontantpriset och terminspriset på spannmålsbörsen för terminskontraktet med närmaste förfallodag.

Bear/bearish – term som används på den internationella marknaden, som betyder att prisnivån väntas falla.

Broker – privatperson eller företag, som fungerar som mäklare mellan en säljare och en köpare i syfte att få till stånd en försäljning. Det är allmän praxis att säljaren betalar brokerns provision.

Bull/bullish – term som används på den internationella marknaden, som betyder att prisnivån väntas stiga.

Bushel – amerikanskt rymdmått. 1 bushel = 27,216 kg vete eller sojabönor, 25,4 kg majs och råg, 21,77 kg korn och 14,52 kg havre.

CBOT - Chicago Board of Trade/CME Group, Chicagobörsen

CIF (Cost, insurance andr freight paid to named port of destination) – Leveransvillkor, enligt vilket säljaren levererar varan till skeppet. Säljaren ombesörjer och bekostar också sjötransporten till överenskommen hamn, och tecknar försäkringsavtal med köparen som förmånstagare med tanke på transportrisker. CIF-villkoren utgör grunden för en i spannmålshandeln allmän term, CIFFO (CIF Free Out), där mottagaren ansvarar för alla kostnader i lossningshamnen.

Coceral – organisation för spannmåls-, oljeväxt- och råvaruhandlarna i EU-området.

Copa/Cocega – lantbruksproducenternas och lantbrukskooperationens gemensamma intresseorganisation i Europa.

DG Agri (Directorat General Agriculture) – EU-kommissionens generaldirektorat för jordbruk och landsbygdsutveckling.

Delivery – Leveranstidpunkt och/eller -ort. I fråga om futurkontrakt menas kontraktets förfallodatum.

Delivered price – spannmålspris för vara som levererats till en överenskommen plats

Derivatinstrument – t.ex. ett termins- eller optionskontrakt, vars värde baserar sig på en underliggande vara, t.ex. värdet på vete.

Derivatmarknad/derivathandel – handel på börsen med finansiella instrument (derivatinstrument), som är ett slags kontrakt som gäller skyldigheten (futurer, terminskontrakt) eller rättigheten (optioner) att köpa eller sälja en viss underliggande vara vid en senare, avtalad tidpunkt.

Ex farm price – spannmålens pris på gården

FOB (Free on board, fritt fartyget) – leveransvillkor enligt vilket säljaren levererar varan lastat till ett fartyg som köparen anvisar

Futurkontrakt, terminskontrakt på börsen (Futures contract) - är ett derivatinstrument som används på börsen. Det är ett bindande avtal om att sälja eller köpa en viss vara (t.ex. vete, raps) vid en kommande tidpunkt, till ett pris som fastställs i kontraktet. Futurkontraktets innehåll är standardiserat när det gäller produktens kvalitetsklass, leveransställe, leveranstidpunkt och mängd.

Futurpris (Futures price) - Futurernas pris fastställs på spannmålsbörserna vid en överenskommen tidpunkt på basis av utbud och efterfrågan vid öppen handel alla vardagar. Med futurpris avses priset på spannmål eller oljeväxter i ett lager eller på ett leveransställe som fastställs av den börs där varan säljs. På Parisbörsen ligger lagret i Rouen.

Gafta (Grains and feed trade association) – avtalsorganisation, som arbetar med internationell spannmålshandel och samtidigt fungerar som medlare i konflikter.

Hedger – börsterm som betyder prissäkrare. En spannmålssäljare eller -köpare, som med hjälp av spannmålsterminer eller -optioner på börsen vill skydda sig mot den risk som fluktuerande marknadspriser orsakar.

ICG (International Grain Council) – Internationella spannmålsrådet.

Korrelation – begrepp som anger sambandet mellan två variabler. Kallas även korrelationskoefficient.

Kontantpris (Cash price) - det rådande spannmåls- och oljeväxtpriset på kontantmarknaden.

Kontanthandel (kontantmarknad, cash market) – försäljning av ett spannmålsparti till dagens marknadspris. Varan levereras vanligen inom kort tid efter att kontraktet gjorts.

Kvalitetsklass (Grade) - kvalitetsstandard som används allmänt inom den internationella handeln och på spannmålsbörserna; varierar i olika producentländer och på olika börser. Underlättar handel och jämförelse.

Lagringskontrakt (Storage contract) – en kontraktsform där säljaren förbinder sig att lagra varan för köparens räkning, och får en överenskommen ersättning för det.

Leveransvillkor (Terms of delivery) – villkor gällande leveranstidpunkt och –plats som överenskoms i samband med att kontraktet ingås. De leveransvillkor man oftast använder är:
•    fritt gården lastat på bil (gårdspris)
•    levererat till destinationsorten och lossat ur fordonet (TOP)
•    fritt ombord (FOB, dvs. Free on Board)
•    fritt i destinationshamn (CIF dvs. Cost, Insurance and Freight)
•    levererat i mottagarens lager (Free at Destination)

Likvid – om företag: betalningsförmåga, om värdepapper: enkelt att omsätta till pengar, om marknaden: fungerande, har en tillräckligt stor omsättning.

Lång/kort position (long/short position) – Long refererar till positionen på spannmålsmarknaden, om man är ”lång” har man köpt spannmålsfuturer eller äger spannmålsråvaran. Short refererar till positionen på spannmålmarknaden, om man är ”kort” har man sålt spannmålsfuturer eller säljer spannmålsråvara och minskar på så sätt sitt totala spannmålsinnehav utan att man kompenserar det på annat sätt till exempel genom köp

Marknadsår/skördeår – term som används allmänt särskilt i fråga om spannmålsbalanser, med vilken menas perioden mellan två skördeperioder. På norra halvklotet börjar marknadsåret från och med början av juli och upphör i slutet av juni följande år. Till exempel menar man med marknadsåret 2011/12 perioden mellan 1.7.2011 och 30.6.2012.

NYSE Euronext Paris - noterar futurkontrakten för kvarnvete och rapsfrö i Europa. Allmänt känd som Matifbörsen.

Option – ett derivatinstrument som säljs och köps på börsen.

Prisrisk – risk som uppstår för både säljaren och köparen, när priserna förändras på ett oförutsägbart sätt då marknaden förändras. Man kan skydda sig mot prisrisker med hjälp av antingen till exempel terminskontrakt med handeln eller med terminskontrakt på börsen.

Riskhantering (Risk management) – Vid all ekonomisk verksamhet finns en viss risk för förluster eller misslyckanden. Risker kan hanteras, till viss del kan man också skydda sig mot dem, med hjälp av olika metoder för riskhantering och med vissa verktyg som tagits fram för ändamålet.

Sanktion – böter/ersättningskrav som följer av ett kontrakt är ofta följden av att kontraktet hävts ensidigt. Kan bestå av ersättning i pengar.

Skiljemannaförfarande (Arbitration) – Ett sätt att lösa tvister som hänför sig till odlings- eller försäljningskontrakt, där parterna tillsammans utser en medlare eller medlingsnämnd som ger ett förslag till hur tvisten ska lösas. GAFTA är den bäst kända internationella arbitraten.

Slutlager (carryover stock, ending stock) – term som används I spannmålsbalanser, som anger mängden spannmål som finns i lager när marknadsåret byts.

Spannmålsbranschens samarbetsgrupp (VYR) – en samarbetsorganisation för företag och organisationer inom den finländska spannmålssektorn och jord- och skogsbruksministeriet, som har som uppgift att utveckla den inhemska spannmålskedjans funktion och konkurrenskraft. www.vyr.fi

Spekulant – en placerare som agerar på börsens derivatmarknad och köper och säljer spannmålsfuturer och –optioner. Spekulanten äger vanligen inte spannmål, och har inte heller som målsättning att köpa eller sälja spannmål. Spekulanten ger för sin del börsen den likviditet som är en grundläggande faktor för dess verksamhet.

Spot-pris – dagens marknadspris vid handel med spannmål eller oljeväxter (se kontanthandel). Benämningen här stammar från engelskan och kommer av att köparen betalar hela priset direkt (on the spot).

Stocks to use ratio – relationstal (%) som anger mängden spannmål i marknadsårets slutlager i förhållande till användningen. Termen används vanligen i samband med spannmålsbalanser, när man följer med lagervolymens relativa utveckling mellan marknadsåren.

Termin/terminskontrakt med handeln (forward contract) – ett kontrakt mellan en köpare och en säljare, där säljaren förbinder sig att leverera och köparen förbinder sig att vid en bestämd tidpunkt i framtiden ta emot det spannmåls- eller oljeväxtparti som kontraktet gäller. Spannmålspriset fastställs den dag affären genomförs.

Trader – spannmålshandlare, privatperson eller företag, som bedriver spannmålshandel på den fysiska marknaden eller handel med spannmålsderivat på börsen, ofta på uppdrag av sina kunder. Börsterm för mäklare.

Underliggande vara – börsterm om en produkt eller råvara (t.ex. spannmål, oljeväxtfrö), som ligger som grund för börsens termins- eller optionskontrakt.

USDA (United States Department of Agriculture) – Förenta Staternas jordbruksministerium.

Volatilitet – term som används för att beteckna en stor prisvariation som sker på kort tid på t.ex. spannmålsbörserna eller kontantmarknaden.

Wash out – spannmålshandelsterm, som vanligen betyder att en affär hävs eller slutförs utan leverans så, att parterna gör sina motköp till dagens pris, och skillnaden jämfört med det ursprungliga handelspriset klareras med pengar/faktura. Samtidigt kommer parterna överens om att skyldigheten att fysiskt leverera spannmålen ömsesidigt upphävs.

Öppet kontrakt – Ett odlings- eller försäljningskontrakt där man kommit överens om att priset fastställs särskilt vid en senare tidpunkt.