Exempel på prisnoteringar för vete i Hamburg

Marknadspriserna i Tyskland publiceras av ”börsen” i Hamburg. Här samlar man in priser på vete, korn, havre, majs och raps. Priserna är antingen spot- eller terminspriser. Vissa av noteringarna publiceras dagligen och vissa utges varje vecka. Priserna anges fritt leverans i Hamburg eller fritt ombord i en Östersjöhamn, och den minsta storleken på ett parti är 3000 ton. De prisnoteringar som publiceras i Hamburg baserar sig inte börshandel utan på spannmålshandlarnas och -mäklarnas uppfattningar om de aktuella marknadspriserna vid en viss tidpunkt.

Prisnoteringen för raps ger i likhet med noteringen för vete en väl tillförliklig bild av marknadens prisnivå, eftersom de flesta av aktörerna i branschen opererar på marknadsområdet. Däremot är antalet aktörer inom marknaden för råg, havre och korn ofta mycket litet i Tyskland, vilket gör att prisnoteringarna i Hamburg kan påverkas mycket av situationen hos enskilda marknadsaktörer.

De faktiska marknadspriserna kan variera mycket jämfört med noteringarna i Hamburg särskilt i situationer när marknaden är stillsam. Dessutom gäller en del av prisnoteringarna för hamnarna i Hamburg och Rostock stora skeppslaster (50 000 ton), och skillnaden mellan ett stort och ett litet exportfartyg kan ibland vara stor.

Exempel på prisnoteringar för tyskt kvarnvete. Källa: www.agrarberatung-hessen.de/markt/pflanze1/010403.html 

Vehnän hintanoteeraus Saksassa
Hintanoteerauksen termit

Hamburg växter
försäljnings pris
vecka
vete
bröd
kvarnvete
Tyskland odlat
hektolitervikt
protein
falltal (till ex. 220s)
Zeleny-tal
kvalitetsvete (protein < 13 %, falltal >250s)
vete av mycket hög kvalitet
fodervete

Tyskt vete har en inarbetad exportmarknad och ett gott rykte. Vetet är indelat i kvalitetsklasser enligt sorternas egenskaper:

Fodervetesorter, som har dåliga bakningsegenskaper

  • B-vetesorter (t.ex. Tulsa), som har medelmåttiga bakningsegenskaper och protein min. 12 %, falltal min. 23
  • A-vetesorter (t.ex. Amaretto. Olivin), som har goda bakningsegenskaper och protein min. 13 %, falltal min. 25
  • E-vetesorter (t.ex. KWS Scirocco, Aktuer), som har mycket goda bakningsegenskaper och protein min. 14 %, falltal min. 275

I Tyskland odlas flera tiotal olika vetesorter. Som exempel på den klassindelning av tyska vetesorter som visas ovan har vi använt sorter som är kända också i Finland. De olika vetesorternas bakningsegenskaper varierar beroende på vetets odlingsplats och skördeår, så en indelning utgående från vetesorten ger inte alltid en korrekt bild av handelspartiets faktiska bakningskvalitet.

Med Hamburgs prisnotering för korn menas foderkorn, vars hektolitervikt ät 62-64 kg/hl. För industrihavre eller foderhavre är hektolitervikten 53-55 kg/hl och för skandinavisk havre 58 kg/hl. Noteringen för majs gäller fodermajs.