Optioner

Optionskontrakt är ett annat derivatinstrument som används inom den dagliga börshandeln. Också i fråga optioner är det viktigt att komma ihåg, att de optioner som säljs/köps ska motsvara den mängd spannmål som aktören har.

Optionshandel kan gå till på fyra olika sätt:

Den som köper en option har rättighet, men inte skyldighet att köpa (call option, köpoption) eller sälja (put option, säljoption) en viss tillgång enligt vissa villkor (pris och mängd) vid en bestämd tidpunkt i framtiden. Som ersättning för den rättighet köparen får, betalar han en viss optionspremie till säljaren i samband med att avtalet ingås. Premien är lika med skillnaden mellan säljoptionen och köpoptionen. Den som köper en option kan inte förlora mera än den premie han har betalat.

Den som säljer en option ställer ut en köpoption, och ger alltså rättighet att på vissa villkor (pris och mängd) i framtiden köpa en viss underliggande vara, eller rättighet att köpa en säljoption, som ger säljoptionens köpare rätt att i framtiden, på vissa villkor (pris och mängd) sälja en viss underliggande vara till dig.