Andra faktorer som påverkar prisutvecklingen

Under marknadsåret

På kort sikt påverkas marknadssituationen, förutom av utbud och efterfrågan, av de allmänna förväntningarna på prisutvecklingen, huvudvalutornas inbördes kursförändringar, handelspolitiken och det allmänna politiska läget i de stora export- och importländerna. Tullar och exportrestriktioner och fraktprisernas utveckling påverkar handeln direkt. Också situationen på de övriga råvarumarknaderna (olja, gas, mineraler osv.) avspeglas indirekt på den internationella spannmåls- och oljeväxtsektorn.

Ett särdrag för den finländska marknaden är vårt nordliga läge i förhållande till de EU-länder som har direkt hamn- eller flodtrafikförbindelse till Atlantens, Medelhavets eller Svartahavsområdets handelsleder. I praktiken är det de stora spannmåls- och oljeväxtproducenterna i EU (Frankrike, Ryssland, Storbritannien, Polen, Rumänien och Ungern) som avgör den allmänna prisnivån på marknaden. Finland en förhållandevis stor havreproducent, och vår havreskörd och vårt havreutbud har internationell betydelse. När man exporterar spannmål från Finland måste prissättningen ske med beaktande av den större fraktkostnaden jämfört med spannmål som exporteras från hamnar med bättre läge, för att exportpartiet ska kunna konkurrera prismässigt i mottagarlandet. Å andra sidan är vårt geografiska läge ett ”naturligt gränsskydd”. Vid import av spannmål eller oljeväxter till Finland ska fraktkostnader och andra hanteringskostnader inkluderas i priset, jämfört med marknadspriset i de södra delarna av Östersjöområdet eller Centraleuropa.

Marknadsprisernas utveckling påverkas indirekt av spannmåls- och oljeväxtfuturerna, som är föremål för handel på många börser världen över. I derivathandeln deltar förutom spannmålssäljarna och köparna, som använder börsen som prissäkringsinstrument, också placerare, som inte deltar i den fysiska spannmålshandeln. Olika kategorier av placerare behövs med tanke på börsens funktion, eftersom de ger börsen likviditet, dvs. att antalet kontrakt är så stort, att handeln löper i alla marknadssituationer.

Futurprisernas utveckling påverkas av information i realtid om händelserna på den internationella marknaden. Futurernas prisvariationer (volatilitet) har varit hög de senaste åren, priserna har kunnat svänga häftigt inom bara några dagar eller timmar. Futurpriserna för spannmål och oljeväxter är offentliga för alla, och de avspeglar marknadens uppfattning om de kommande månadernas eller årets prisnivå samt pristrenderna.

På längre sikt

Av de faktorer som påverkar spannmåls- och oljeväxtpriset under en längre period är bl.a. befolkningstillväxten och den ökade levnadsstandarden i utvecklingsländerna särskilt viktiga för prisbildningen. Ökad levnadsstandard medför ökad konsumtion av kött- och mjölkprodukter, vilket ökar den globala efterfrågan av foderväxter. Världsekonomins allmänna utveckling, klimatförändringens inverkan på jordbruksproduktionen, produktionen av biobränslen samt jordbruks-, miljö, energi- och handelspolitiken påverkar på längre sikt också marknaderna för spannmål och oljeväxter och deras utveckling.