Faktorer som påverkar spannmåls- och oljeväxtpriset

De senaste åren har vi upplevt stora prisfluktuationer på spannmåls- och oljeväxtmarknaden. Det har gjort det ännu viktigare än förut att följa med marknadsläget, köparnas (handelns, industrins) prisnoteringar och futurpriserna på börserna. Förändringar på världsmarknaden avspeglas också i priserna på hemmamarknaden. Prisuppgifter om spannmål och oljeväxter i hemlandet sammanställs varje vecka på exempelvis Spannmålsbranschens samarbetsgrupps webbplats (www.vyr.fi). På webbplatsen publiceras också aktuella översikter över händelserna på den inhemska och de internationella spannmålsmarknaderna. Andra uppgiftskällor är bl.a. lantbrukstidningar, handelns, industrins och forskningsanstalternas marknadsöversikter och jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentrals, Tikes, statistik.

I tabellen nedan åskådliggörs effekten av en prisförändring i spannmålens försäljningspris om 20 €/ton på gårdar med olika storlek och skördenivå. Vi antar att spannmål odlas på 50 hektar och att skördenivån är 4 ton/ha. Om spannmålens marknadspris stiger från exempelvis 160 €/ton till 180 €/ton, ökar intäkterna från arealen med 4000 €. Om priset å andra sidan sjunker till 140 €/ha, minskar intäkterna med 4000 €.

Tabell 1. Inverkan av en prisförändring (20 €/ton) på intäkterna vid olika skördenivåer och arealer

Hinnan muodostus viljoilla