Risker och riskhantering i spannmålshandeln

Vid odling av spannmål och oljeväxter bestäms skördens storlek och kvalitet i sista hand av vädret. Det pris du får för skörden bestäms av marknaden, och kan inte påverkas av en enskild aktör. Prisernas utveckling kan inte förutses med säkerhet, inte ens för några veckor framåt. Följaktligen ställs odlaren i sin verksamhet inför risker gällande såväl skördens mängd, kvalitet som pris. Trots att riskerna ger gårdens verksamhet en viss osäkerhet kan de ändå kartläggas och minimeras.

Jordbrukaren måste själv definiera gårdens risktålighet, och välja de bästa verktygen för att minimera olika risker på gården. Vid sidan av en odlingsplan behöver gården också en marknadsplan. I bilaga 2 ingår en minneslista för gårdens riskhantering och marknadsföringsplan.

Den marknadsplan du gör upp innan du bestämt vad du ska så är en strategisk plan, som tar sikte på framtiden. I planen ingår beslut om bl.a. gårdens odlingsgrödor och lageranvändning. Den marknadsplan som uppgörs efter skörden är mer taktisk till sin natur. I den man igenom alternativen bara för den del av skörden som ännu inte sålts. Planeringen görs utifrån en kontinuerlig uppföljning av spannmålsmarknaden, och analyser av den rådande marknadssituationen. Vid uppgörandet av båda dessa planer lönar det sig att vara realistisk beträffande skördens mängd och kvalitet, och hålla kontraktsmängderna på en sådan nivå att man säkert kan leverera de mängder man förbundit sig att leverera.

Minneslista för gårdens spannmålshandel och riskhantering

Utred produktionskostnaderna

Fastställ ett minimipris för skörden

Gör upp en marknadsplan för skörden

Följ regelbundet med händelserna på marknaden

Ta reda på och bekanta dig med de kontrakt som finns

Prisrisk – betydande på en marknad med snabba förändringar 

Variationerna på spannmålsmarknaden innebär risker för alla parter i spannmålskedjan. De senaste åren har oljeväxt- och spannmålspriserna kunnat fördubblas eller halveras under bara ett marknadsår. I en situation då marknaden är i balans är det svårt att förutse när förändringar kommer att ske och vilka prisfluktuationer de leder till.

Viljan futuurihintoja

Prisvariationerna kan vara stora också inom ett kort tidsspann, och priset stiger vanligen långsammare än det sjunker. Ett brant prisfall kan bero på en drastisk ökning av utbudet, när många producenter vill sälja samtidigt. När köparnas behov av att köpa blir tillfredsställt minskar efterfrågan, varefter priset blir föremål för ett sänkningstryck. Det är inte heller riskfritt att vänta och försöka få ut det bästa priset när priserna stiger, eftersom situationen kan ändras snabbt. 

Kvantitetsrisk – man kan inte leverera den överenskomna mängden

I Finland varierar förhållandena under växtperioden mycket från år till år. Skörden når inte alltid upp till den mängd man önskat, även om odlingsåtgärderna planerats och utförts omsorgsfullt. Kvantitetsrisken inverkar starkt på produktionens lönsamhet, eftersom skördens storlek påverkar de försäljningsintäkter gården får. Det kan bli problem om en jordbrukare på förhand har sålt ett handelsparti av en viss storlek, men om mängden efter skörden inte räcker för att han ska kunna fullfölja förbindelsen. Hur man bör göra i en sådan situation behandlas senare i kapitel 5.

För att vi ska minimera kvantitetsrisken bör handelskontrakt inte ingås för hela gårdens åkerareal, och inte heller för hela den skörd man brukar få. Det är bra att hålla avtalen på en sådan nivå, att den överenskomna mängden kan levereras också vid ett dåligt skördeår. Riskerna kan minskas också genom att noga planera gårdens produktion på basis av en realistisk bedömning av åkrarnas skördeproduktionsförmåga. En noggrann skiftesvis bokföring är en god grund för bedömningen.

Kvalitetsrisk – man kan inte leverera den överenskomna kvaliteten

För de olika spannmålsslagen har fastställt olika kvalitetskriterier enligt varans användningsändamål, som till exempel för kvarn- och fodervete och malt- och foderkorn. Köparen fastställer kvalitetskriterierna enligt skördens användningsändamål.

Redan innan man sår är det bra att veta vilken kvalitet man vill uppnå, och välja sorter och odlingsåtgärder under sommaren enligt det. Kvalitetskraven måste beaktas också innan odlings- eller spannmålshandelsavtalet undertecknas. Skördens kvalitet påverkas av odlingsåtgärderna under sommaren, men också av väderförhållandena. Också med tanke på kvalitetsrisken ska de överenskomna mängderna vara på en sådan nivå, att kvantiteterna och den överenskomna kvaliteten normalt uppnås med de planerade odlingsåtgärderna. En möjlighet att undvika kvalitetsrisken är att, om möjligt, ingå ett kontrakt som gäller både t.ex. kvarnvete och fodervete, och i kontraktet fastställa ett pris för båda kvaliteterna.

Hantera marknadsriskerna (2014)
932 kt, ** päivitetty ** Dec 23rd 2015