Kontraktsodling

Med kontraktsodling menas odling enligt ett kontrakt som ingås mellan odlaren och spannmålsköparen (handel, industri, förmedlare etc.) redan före växtperioden eller senast före skörden. I odlingskontraktet kommer parterna överens om att odlaren för köparens räkning producerar en viss mängd spannmål/oljeväxter enligt vissa på förhand fastställda villkor. Odlingskontraktet kan innehålla bestämmelser om vilken sort som ska användas, och närmare instruktioner om odlingsåtgärderna, till exempel i fråga om användningen av växtskyddsmedel.

När kontraktsodling är som bäst är det som ett partnerskap mellan odlaren och spannmålsköparen, där parterna tillsammans går in för att utveckla sin produktion i en riktning som gynnar bägge parterna. Kontraktsodling är ett viktigt instrument för hela sektorn, allt från odlaren till skördens slutliga användare. Modellen kan användas för att styra och dimensionera produktionen enligt den inhemska efterfrågan eller exportmöjligheterna och på det sättet förbättra spannmåls- och oljeväxtkedjans konkurrenskraft.

För jordbrukaren ger kontraktsodlingen säkerhet om att han producerar de växtslag och sorter som marknaden vill ha, och att skörden har en köpare. Kontraktsodling innehåller verktyg för hantering av kvantitets-, pris- och kvalitetsrisker. Samtidigt underlättar det planeringen av gårdens odling i syfte att få en lönsam produktion.

För köparna och industrin ger kontraktsodling förhandsuppgifter om kontraktsodlarnas grödor, och underlättar bedömningen av den kommande skördens mängd och kvalitet. Informationen används till exempel vid produktionsplaneringen och i företagens riskhantering. Det underlättar också planeringen och genomförandet av försäljningen, lagringen och transporterna under marknadsåret.

Med kontraktsodling kan man säkerställa produktionens spårbarhet och förbättra informationsgången i spannmålskedjan. Man får dokumenterad kunskap om produkten ända fram till slutprodukten, och kan vid behov få fram uppgifter om råvarans ursprung, produktionssätt och säkerhet. Kontraktsodling förbättrar den finländska livsmedelskedjans konkurrenskraft i internationell jämförelse.
Om man i ett avtal kommer överens endast om den mängd som ska produceras, kallas avtalet vanligen för ett odlingskontrakt med öppet pris. Om man i avtalet också kommer överens om priset, används termen odlingskontrakt med fast pris.

Hyvä viljelysopimus

Den vanligaste formen av kontraktsodling sker genom odlingskontrakt med öppet pris. Olika köpare använder något olika termer för kontraktsformen. Det är fråga om ett intentionsavtal, där parterna bekräftar sin avsikt att genomföra en affär med de mängder som nämns i avtalet, till ett pris som överenskoms senare.

Om försäljningen/köpet av själva kontraktspartiet överenskoms senare genom ett spannmålshandelsavtal. Priset på det spannmåls- eller oljeväxtparti som avtalet gäller kan vara öppet ända tills varan levereras

Eftersom försäljningspriset på det parti avtalet gäller inte har överenskommits på förhand, är det odlaren som bär prisrisken när priserna sjunker, och säljaren som bär risken när priserna stiger. Vid spannmålshandel till öppet pris är det företagens prisnoteringar som bestämmer priset. Om parterna inte kan enas om försäljningspriset, kan ett odlingskontrakt med öppet pris vanligen hävas genom en gemensam överenskommelse.

Odlingskontrakt med fast pris

Ett odlingskontrakt med fast pris skiljer sig från ett odlingskontrakt med öppet pris genom att man i kontraktet kommer överens om ett fast grundpris för försäljningspartiet. Grundpriset kan innehålla eventuella priskorrigeringar enligt varans kvalitet eller andra kriterier, varvid det är fråga om ett handelsavtal. Avtalet är bindande för vardera parten och innehåller leveransskyldighet.

Priset kan fastställas på olika sätt:

  • ett avtal med rörligt pris, där man inte känner till försäljningspriset när avtalet ingås, utan det bestäms senare på ett överenskommet sätt. På försäljningspriset kan inverka t.ex. den levererade spannmålens kvalitet eller marknadens prisnivå vid leveranstidpunkten (t.ex. medelpriset under ett visst prisintervall), men grunderna för prissättningen har fastställts i avtalet på ett otvetydigt sätt.
  • ett avtal med fast pris, där man för spannmål som uppfyller vissa kvalitetskrav betalar ett avtalat pris som fastställts då kontraktet ingåtts (€/ton).
  • kontrakt till officiellt marknadspris (t.ex. börspriset)

I fråga om odlingskontrakt med fast pris kan man komma överens om exakta leveransmängder eller i stället avtala om ett tak eller en nedre gräns för den mängd som levereras (t.ex. kontraktsmängden +/- 10 %).  Odlingskontrakt med fast pris minskar den prisrisk odlaren får bära. Det är ändå omöjligt att förutse eventuella prisförändringar, och det målsättning odlaren har för priset på sin skörd bör baseras på gårdens egna produktionskostnader.