Handelsavtal

Handelsavtal

Ett handelsavtal är ett avtal som gäller handel med spannmål. I ett bra handelsavtal specificeras produktens kvalitet, mängd, leveransvillkor, leveranspris och andra specialvillkor. I avtalet ingår också eventuella specialvillkor gällande produktionen, ifall sådana finns (t.ex. användning av växtskyddsmedel, lagring etc.).

I ett handelsavtal ska åtminstone följande uppgifter vara tydligt angivna:

  • En beskrivning av produkten (t.ex. spannmålsslag)
  • Kvalitetskrav
  • Leveransmängd
  • Leveransvillkor och -tidtabell
  • Pris och prissättningsgrunde
  • Priskorrigeringar (grunder för kvalitetsprissättning, transportkostnader, förmedlingsprovision
  • Tidtabell för betalningen
  • Eventuella villkor för hävning av avtalet och sanktioner (ersättningskrav)
  • Förlikning vid meningsskiljaktigheter
  • Datum och parternas underskrifter eller godkännande

Kontanthandel

Med kontanthandel menas ett avtal, där jordbrukaren säljer hela eller en del av sin skörd till köparen till dagens marknadspris (spot-pris). I avtalet överenskoms förutom om grundpriset också om bl.a. kvalitetskrav, priskorrigeringar enligt kvalitet samt tidtabellen för betalningen. Spannmåls- och oljeväxtpartier som säljs genom kontanthandel levereras vanligen inom en mycket kort tid efter försäljningen.

Terminshandel

Med terminskontrakt menas en kontraktsmodell, där försäljningspartiet i stället för att levereras genast, levereras och betalas vid en senare tidpunkt, men där priset fastställs då kontraktet ingås.

Vid terminshandel kan spannmåls- eller oljeväxtpartiets pris på förhand fixeras vid den prisnvå som råder vid tidpunkten för leveransen, som kan vara t.ex. över en månad senare. Som prisnivå används köparens prisnoteringar. Terminshandel är ett instrument som kan minska prisrisken för både säljaren och köparen samtidigt.

Terminspriserna är offentliga prisnoteringar som köparen ger för olika spannmålsslag, och som börjar från och med dagspriset och fortlöper som månadspris under hela skördeperioden.  Noteringarna gäller spannmål av grundkvalitet. De övriga villkoren ingår i kontraktsvillkoren.