Avtal som används inom spannmåls- och oljeväxtbranschen

Ett gott avtal tryggar både säljarens och köparens intressen på ett jämlikt och rättvist sätt. Ett gott avtal definierar tydligt och enkelt båda parternas rättigheter och skyldigheter. När avtalet har godkänts är det bindande för båda parterna.

Genom att noga sätta sig in i avtalsvillkoren kan eventuella missuppfattningar gällande avtalsvillkorens innehåll undvikas. Det är säkrast att uppgöra avtalet skriftligt och i två exemplar. Också ett muntligt avtal som ingåtts per telefon är bindande, men det är bra att be om en skriftlig bekräftelse.

De kontrakt som används inom handeln med spannmål och oljeväxter är vanligen odlings- eller försäljningskontrakt som gäller en viss gröda, och som ingås mellan en odlare och ett branschföretag. Eftersom företagens behov och kriterier är mycket varierande använder varje företag sin egen praxis.

Gemensamt för de kontrakt som används inom spannmåls- och oljeväxtproduktionen är att de är bindande för vardera avtalsparterna, både för säljaren och köparen. Ett avtal kan inte hävas ensidigt, utan båda parterna bör komma överens om en eventuell hävning, och villkoren för hävning ska ingå i avtalet. Om någondera parten bryter mot ett handelsavtal (inte uppfyller villkoren) tillämpas ofta ett förfarande (ersättningskrav) som är särskilt fastställt i kontraktet.

Avtalet kan vid behov göras flexibelt på så sätt, att villkoren i vissa undantagssituationer kan omdefinieras. Parterna ska då vara överens om detta och om de villkor som räcker för att ändra avtalet, och det ska vara skrivet i själva avtalet.