Raportit

Viljelijäkyselyitä ja muita raportteja

Kansallinen viljastrategia

Kansallisen viljastrategian väliraportti 2016

PTT:n laatimassa väliraportissa kartoitetaan strategian julkaisemisen jälkeen tapahtuneet keskeiset Suomen viljamarkkinoille kohdistuneet muutokset, merkittävimmät muutosvoimat sekä luodaan katsaus sektorin kehitykseen vuoteen 2025. Työn perusteella esitetään viljasektorille toimenpidesuosituksia, joiden avulla sektorin toimijoiden on mahdollista vastata esille nousseisiin muutospaineisiin. Raportti on kokonaistarkastelu, josta yksittäiset tekijät, kuten luomu, viljan vaihtoehtoiset viljelykasvit tai viljaa käyttävän teollisuuden rakennejärjestelyt, on rajattu ulkopuolelle.

Kansallinen viljastrategia 2012-2020

Kansallinen viljastrategia luo laajan katsaukseen kotimaisen vilja- ja öljykasvisektorin nykytilaan ja toimintaympäristöön sekä sen tulevaisuuden mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Lisäksi strategian johtopäätöksiin on koottu tavoitteita, toimenpiteitä ja kannanottoja, jotka VYR:n piirissä on katsottu tarpeellisiksi toteuttaa tulevina vuosina. Strategia on jatkoa vuonna 2006 aloitetulle strategiatyölle.
Uudistustyössä apuna oli VYR jäsenistöstä koottu pienryhmä, jonka laatimaan luonnokseen haettiin näkemyksiä ja kommentteja VYR jäsenyrityksistä ja sidosryhmistä kevään ja kesän 2012 aikana.

Nationella spannmålsstrategin 2012–2020

Nationella spannmålsstrategin beskriver utförligt spannmålskedjans nuläge och skisserar upp den utveckling som är att vänta de närmaste åren utan att glömma framtidens utmaningar och möjligheter. På basis av det här innefattar slutsatserna i strategin mål, åtgärder och ståndpunkter som man inom Spannmålsbranschens samarbetsgrupp har ansett vara angelägna i närmaste åren. Ny publicerats nationella strategi är fortsättning till det strategijobbet som började år 2006.

Kansallisen viljastrategian seuranta

Kansallisen viljastrategian (2006-2015) tavoitteiden toteutumista on seurattu vuosittain ja seurannan perusteella on tehty seurantaraportti, joka kattaa myös öljykasvit. Seuranta on toteutettu yhteistyössä MTT Taloustutkimuksen kanssa.

Vuosiraportti sisältää arvion ja analyysin suomalaisen viljaketjun toiminnasta ja kilpailukyvyn kehittymisestä erityisesti muihin Itämeren alueen maihin nähden. Vuosiraportti sisältää myös sektorikohtaiset analyysit ja ennusteet viljan ja lihanjalostusketjujen tilanteesta ja toiminnasta. Viljan ja öljykasvien käyttöä bioenergiaksi tarkastellaan erillisenä skenaariona.

Vilja- ja öljykasviketjun toimintaa arvioidaan ja mitataan alkutuotantoon, jatkojalostukseen ja markkinointiin liittyvillä indikaattoreilla. Valitut indikaattorit muodostavat samalla myös vilja-alan tietopankin perustan.  

Suomen vilja- ja öljykasviketjujen strategiaraportti 2008
2.1 Mt, päivitetty 28.12.2015
Suomen vilja- ja öljykasviketjujen strategiaraportti 2009
430 kt, päivitetty 28.12.2015
Suomen vilja- ja öljykasviketjujen strategiaraportti 2010
496 kt, päivitetty 28.12.2015