UUTISIA VILJAKETJUSTA

Hometoksiineja viljassa normaalia enemmän – elintarvike- ja rehulaatuista viljaa kuitenkin riittää

Katariina Mattila (katariina.mattila a vyr.fi), 4.10.2016

VYR ry:n tänään julkaiseman tiedotteen mukaan kuluvan satokauden viljasta on tavattu edellisvuosia enemmän hometoksiineja. Erityisesti kauran ja vehnän esinäytteistä teollisuudessa ja kaupassa on analysoitu kohonneita DON-toksiinipitoisuuksia. Sen sijaan syysviljoista ja ohrasta ei ole tänä vuonna tavattu raja-arvoja ylittäviä määriä toksiineita.

Kaurasta ja vehnästä noin 70-75 % on täyttänyt elintarvikeraja-arvon, vehnästä lähes kaikki ja kaurasta noin 90 % rehuraja-arvon vaatimuksen. Eniten raja-arvon ylittäneitä hometoksiinipitoisuuksia on havaittu poikkeuksellisesti eteläisestä Suomesta, kuten Kaakkois-Suomen, Hämeen ja Uudenmaan alueilta, mutta myös Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueilta. Aikaisempina vuosina riskialueet ovat olleet pääosin pohjoisemmissa osissa Suomea.  

Kasvukauden sääolot suosivat punahometta

Pääasiallisena syynä korkeisiin toksiinipitoisuuksiin on kasvukauden sääolosuhteet. Erityisesti heinäkuun sateinen ja sopivan lämmin sää suosi punahomeen tartuntaa viljan kukinnan aikana, joka on pahin tartunta-ajankohta. Vaikka kaikki viljelytoimenpiteet olisi tehty huolellisesti huomioiden toksiiniriskin ennaltaehkäisy, sadossa voi silti esiintyä raja-arvojen ylittäviä toksiinipitoisuuksia erityisen suosiollisten sääolosuhteiden takia.

Huomattava osa kauran esinäytteistä eli noin 10 % on jouduttu hylkäämään kokonaan korkeiden toksiinipitoisuuksien takia. Hylättyjä viljaeriä ei voi käyttää rehuksi eikä niitä suositella käytettävän myöskään kylvösiemeneksi, koska se siirtää hometoksiiniongelman seuraavalle kasvukaudelle. Hylätyt viljaerät täytyy osoittaa mahdollisuuksien mukaan energiakäyttöön. Nykyisen heikon kannattavuuden aikana tilanne on erityisen kestämätön viljatiloille. Myös naapurimaassa Ruotsissa ja Keski-Euroopassa painitaan saman ongelman kanssa. 

Varmista oman viljan turvallisuus kotieläinten ruokintaan

Hometoksiinien riskiä puidusta sadosta voidaan vähentää tehokkaalla lajittelulla. Korkeat pitoisuudet ovat yleensä surkastuneissa, pienissä jyvissä. Kotieläintilojen on syytä varmistaa ruokintaan käytettävän viljan turvallisuus analyysein, erityisesti yksimahaisten, kuten sikojen ruokinnassa. Korkeat toksiinipitoisuudet aiheuttavat eläimillä hedelmällisyyshäiriöitä, ruokahaluttomuutta ja tuotosten laskuja. Varastossa odottavan viljan laatu kannattaa nyt selvittää analysoimalla esinäyte, jotta pahoilta yllätyksiltä vältytään.  

Elintarvikkeisiin ja rehuihin käytettävän viljan laatu varmistetaan

Teollisuus varmistaa osaltaan tuotteiden turvallisuuden analysoimalla nyt kaikki tuotantoprosesseihin käytettävät viljaerät. Kuluttajat voivat siten käyttää edelleen turvallisin mielin kotimaisia viljatuotteita.

Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR yhdessä toimijoiden kanssa selvittää tänä syksynä tehostetulla tiedonkeruulla toksiinien esiintymiseen liittyviä tekijöitä. VYR:n sivuilla toteutetaan syksyn aikana viljelijöille nettikysely, jossa pyydetään kertomaan viljaerään liittyviä viljelytoimenpiteitä ja muita havaintoja. Tällä kartoituksella pyritään saamaan kuva toksiiniriskiin vaikuttaneista tekijöistä, joita ei ole vielä osattu havaita ja löytämään lisää keinoja toksiiniongelman hallitsemiseksi. Esille on noussut muun muassa riskin jakaminen sekä kylvöaikoja vaihtelemalla, että useampia eri lajikkeita viljelemällä. Myös EU-tasolla on menossa laajoja punahomeen toksiiniongelmaan pureutuvia hankkeita, joiden kautta pyritään löytämään tehokkaita keinoja toksiiniriskin vähentämiseksi.

Ensi kasvukautena korostuu käytettävän kylvösiemenen laatu. Hylättyjä viljaeriä ei tule käyttää kylvösiemeneksi jo niiden heikomman itävyyden takia, mutta erityisesti sen vuoksi, että ei lisättäisi toksiiniriskin siirtymistä seuraavalle kasvukaudelle. Punahome säilyy kylvösiemenessä, ja vain huolellisella kunnostuksella, lajittelulla ja peittauksella varmistetaan kylvösiemenen riittävä laatu. 

Tietoa hometoksiinien raja-arvoista ja analyyseistä
EU-lainsäädännössä on asetettu raja-arvot hometoksiinien enimmäismäärille elintarvikeviljassa sekä suositusarvot rehuviljalle. Erityisesti siat ja hevoset sekä yleisesti nuoret eläimet ovat herkkiä hometoksiineille. Nautaeläimistä lypsylehmät ovat lihanautoja herkempiä toksiineille. Viljan hometoksiinianalyysejä tekevät Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Luonnonvarakeskus Luke, Eurofins Scientific Finland Oy, Hortilab Oy sekä teollisuuden ja kaupan viljan vastaanotto. 

Ohjeita hometoksiinien hallintaan: Huoneentaulut

Lisätietoja: Sari Peltonen, VYR turvallisuustyöryhmän puheenjohtaja, ProAgria Keskusten Liitto, p. 020 747 2477, sari.peltonen a proagria.fi; Veli Hietaniemi, Luonnonvarakeskus Luke, p. 029 531 7211, veli.hietaniemi a luke.fi; Mirja Kartio, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, p. 040 534 5510,  mirja.kartio a evira.fi; Elina Sieviläinen, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, p. 040 848 6094,  elina.sievilainen a evira.fi.