UUTISIA VILJAKETJUSTA

Kotimaan viljamarkkinakatsaus 3/2016

Katri Popov (katri.popov a vyr.fi), 8.4.2016

Maaliskuun markkinauutisia kotimaasta. Viljataseiden kehitys, tulevan kasvukauden ennusteet ja hintakehitys.

Kotimaan viljatasearviota päivitetty

Tasearvio päivitettiin maaliskuussa VYR:n viljamarkkinatyöryhmässä. Taseeseen päivitettiin tuotantotiedot Luken lopullisen satotilaston (24.2.) sekä teollisuuden ja kaupan viljan osto-, käyttö- ja varastotilaston (10.2.) perusteella

VEHNÄ: 
• tuotanto 991 000 tn vrt. 995 000 tn
• rehukäyttö teollisuudessa 225 000 tn vrt. 220 000 tn 
• elintarvikekäyttö teollisuudessa 252 000 tn vrt. 245 000 tn
RUIS:
• tuotanto 107 000 tn vrt. 109 000 tn
• elintarvikekäyttö teollisuudessa 87 000 tn vrt. 92 000 tn
OHRA:
• tuotanto 1 569 000 tn vrt. 1 573 000 
• rehukäyttö teollisuudessa 274 000 tn vrt. 200 000 tn
• elintarvikekäyttö teollisuudessa 13 000 tn vrt. 14 000 tn
• teollinen käyttö 296 000 tn vrt. 320 000 tn
KAURA:
• tuotanto 980 000 tn vrt. 981 000 tn
• rehukäyttö teollisuudessa 225 000 tn vrt. 185 000 tn
• elintarvikekäyttö teollisuudessa 75 000 tn vrt. 90 000 tn

Lisäksi taseessa huomioitiin HVK:n varmuusvarastojen purkutilanne ja viljatasearvioon tehtiin myös seuraavat muutokset: 


• Vehnän ja ohran vientiä laskettiin
• Kauran vientiä nostettiin 
• Vehnän loppuvarastoja nostettiin maatiloilla sekä teollisuudessa ja kaupassa
• Rukiin loppuvarastoja nostettiin maatiloilla
• Ohran ja kauran loppuvarastoja laskettiin maatiloilla sekä teollisuudessa ja kaupassa

Vienti viime vuotta hiljaisempaa

Tammikuun loppuun mennessä ohraa on viety 47 000 tn, kauraa 183 000 tn ja vehnää 56 000 tn, kertovat Tullin tilastot. Viime vuonna vastaavaan ajankohtaan mennessä ohraa oli viety 187 000tn, kauraa 205 000 tn ja vehnää 114 000 tn.

Tammikuussa ohraa ei lähtenyt vientiin ollenkaan, vehnää vietiin 1 tn verran ja kauraa 14 000 tn. Valtaosa vehnästä lähti Espanjaan, kauraa sen sijaan vietiin eniten Alankomaihin (7 000 tn), Saksaan (5 000 tn) ja Kiinaan (1 000 tn).

Ruista tuotiin tammikuussa 282 tn, pääosin Virosta. 

Maaliskuussa ohran vientilupia runsaasti

Maaliskuussa vientitodistuksia haettiin kauralle 1 600 tonnille, ohralle 283 000 tonnille ja rukiille 63 tonnille. Vehnäjauhoille vientilupia haettiin 108 tonnille.

Vientitodistus tarvitaan, kun viljaa viedään EU:n ulkopuolisiin maihin. Todistusten voimassaolo vaihtelee haettavan tuotteen CN¬koodin (tullinimike) mukaan ja sen mukaan onko kyseessä pikalupa vai ei. Voimassaoloaika on joko 60 päivää tai neljä kuukautta (hakemuskuukausi + neljä seuraavaa). Todistukset haetaan Mavilta.

Kylvöaikomukset 2016

Kevään kylvöaloja koskevan viljelijäkyselyn tulokset valmistuivat maaliskuussa. Aiempien vuosien tapaan kyselyn toteutti Suomen Gallup Elintarviketieto Vilja-alan yhteistyöryhmän toimeksiannosta.

Suomessa eniten viljellyn viljan, ohran, yhteenlaskettu viljelyala olisi kesällä 2016 ennusteen mukaan noin 497 000 hehtaaria eli 3 % pienempi kuin viime vuonna. Mallasohran tuotantoala on aikomusten mukaan pienenemässä noin 2 % verran ja muun ohran puolestaan 3 %.  

Kauran viljelyalaan ennustetaan koko maassa 5 % kasvua viime vuodesta, jolloin pinta-ala olisi yhteensä 321 000 hehtaaria. Kevätvehnän ala olisi kyselyn tulosten perusteella pysyttelemässä viime vuoden tasolla eli noin 207 000 hehtaarissa.

Rypsin alan ennustetaan pienenevän (- 6 %), ollen yhteensä 35 000 hehtaaria. Rapsin suhteen ennuste on positiivisempi ja viljelyalan on ennustettu kasvavan 44 % vuoteen 2015 verrattuna. Kylvöala olisi tuolloin noin 28 000 hehtaaria. 

Hintakehitys kotimaassa

Kotimaan hintanoteeraukset

Seuraa hintakehitystä viikoittain VYR:n kotisivuilla: Viikkokatsaus

Leipävehnän hintanoteeraus Naantalissa ja NYSE Euronextissä (Matif) 

Viikolla 13 leipävehnän hintanoteeraus Naantalissa pysyi edellisen viikon tasolla ollen 137 €/tn. Lähin leipävehnän futuurinoteeraus viime viikon torstaina NYSE Euronextissä (Matif) laski (-0,75 €/tn) edellisestä viikosta tasolle 152,75 €/tn. 

Basis viikolla 13 asettui näin ollen tasolle 15,75. Edeltävällä viikolla Basis oli 16,50.   

Ostohintojen kehitys maaliskuussa

VYR:n kotimaan viljojen ja öljykasvien hintaseurannan perusteella maaliskuun aikana ostohintojen keskiarvo laski kaikilla seuratuilla viljoilla, mallasohran ostohinnat pysyivät samalla tasolla kuin helmikuun lopulla. Samalla alaspäin tulivat myös ostajien ilmoittavat termiinihinnat.

Ainoastaan rypsin ja rapsin ostohintojen keskiarvo nousi 4 €/tn verrattuna tilanteeseen helmikuun lopulla. Myös rypsin ja rapsin termiinihinnat kohosivat maaliskuun aikana.

Luomupuolella ostohintojen keskiarvoa ei ole laskettu toimijoiden vähäisestä lukumäärästä johtuen. Ostohintojen vaihteluvälien muutos viittaisi siihen, että maaliskuun aikana suurimokauran, rehukauran, myllyvehnän, rehuvehnän osalta tapahtui positiivista hintakehitystä. 


Perinteet, tavat ja tottumukset tiukassa

Helmikuussa toteutetun kylvöaikomukset kyselyn yhteydessä kartoitettiin myös tekijöitä, jotka vaikuttavat viljelijöiden päätöksentekoon tulevalla kasvukaudella 2016.
Kaikilla viljaa viljelevillä tiloilla kylvöpäätösten kerrotaan perustuvan eniten viljelykiertoon, peltolohkojen ominaisuuksiin ja tukipolitiikkaan. Hieman vähemmän päätöksiin vaikuttavat kotimaan ostajien tarpeet ja ajankohdan viljamarkkinanäkymät. Sen sijaan edelleen perinteillä, tavoilla ja tottumuksilla on sitkeästi vaikutusta tehtyihin kylvöpäätöksiin.

Tiloilla, joilla viljatulolla on merkitystä henkilökohtaisessa tulonmuodostuksessa, kylvöpäätöksiin vaikutti useimmiten viljelykierto ja peltolohkojen ominaisuudet. Kuitenkin selvästi muihin viljatiloihin verrattuna enemmän päätöksiin vaikuttivat kotimaan ostajien tarpeet ja ajankohdan viljamarkkinatilanne. Tästä huolimatta myös näillä tiloilla päätöksiä tehtiin edelleen perinteiden, tapojen ja tottumusten ohjaamina.

Lue koko juttu:8.4.2016 - VYR kartoitti viljelijöiden päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä

Maatalouden tulot nousussa (PTT)

Maatalouden yrittäjätulo kääntyy kolme vuotta jatkuneen reippaan laskun jälkeen nousuun ja maataloustuotteiden hintojen lasku pysähtyy. Samoin tukipolitiikan uudistusten takia tulleet madallukset tuissa on jo nähty, kertoo PTT tuoreessa maa- ja elintarviketalouden ennusteessa.

Samalla maatalouden kustannukset pienentyvät. Sen seurauksena yrittäjätulo kasvaa tänä vuonna selvästi. Ensi vuonna sekä tuottaja että panoshinnat nousevat maltillisesti, ja yrittäjätulo pysyy liki muuttumattomana

Vehnän hinta nousee tänä vuonna, ohran ja kauran ensi vuonna (PTT)

Viime syksyn kehnoista olosuhteista huolimatta viljasato oli kohtuullisen suuri, eivätkä
varastot pienentyneet merkittävästi.
Vehnäalaa siirtyy ohralle ja kauralle, jonka seurauksena vehnän hinta kääntyy hienoiseen
nousuun tulevalla satokaudella. Ensi talven matala hinta hillitsee ohran ja kauran tuotantoa vuonna 2017, minkä seurauksena myös niiden hinnat nousevat.

Kaura-ala vuonna 2015 tilastohistorian toiseksi pienin (Luke)

Vuonna 2015 käytössä olevaa maatalousmaata oli yhteensä 2 273 300 hehtaaria, josta vilja-alan osuus oli edelleen noin puolet (1 138 200 ha), kertoo Luonnonvarakeskuksen maaliskuussa julkaisema tilasto. Käytössä oleva maatalousmaa oli kaikkiaan 50 775 maatalous- ja puutarhayritysrekisteriin kuuluvalla tilalla. 

Viime vuonna (suluissa muutos vuoteen 2014) ruista tuotettiin 31 600 hehtaarin alalla (+33 %) ja oli siten suurin kylvöala sitten vuoden 2007. Kauran kylvöala puolestaan tippui tilastointihistorian toiseksi pienemmälle tasolle ollen 306 500 hehtaaria (- 6 %). 

Rypsi- ja rapsiala kasvoi viime vuonna kolmanneksen ollen yhteensä 56 800 hehtaaria. Ala oli nyt vuoden 2013 tasolla. Herne- ja härkäpapualat kasvoivat merkittävästi edeltävään vuoteen verrattuna. Hernettä viljeltiin yhteensä 12 300 hehtaarin alalla (+119 %) ja härkäpapua (+ 53 %) 13 300 hehtaarilla

Teollisuus kaipaa lisää luomukauraa

Luomukauraa käytetään teollisuudessa ylivoimaisesti muita luomuviljoja enemmän, paljastaa TNS Gallup Elintarviketiedon toteuttama luomuviljan yrityskysely. Luomukauran käyttö teollisuudessa on aivan omaa luokkaansa ja ylittää vuosittain luomurukiin ja -vehnän yhteenlasketun käytön. Kaikesta teollisuudessa käytetystä luomuviljasta luomukauran osuus oli yli 55 prosenttia. 

”Tällä hetkellä luomukaura on kovassa nosteessa. Kotimainen teollisuus käyttää kaiken saamansa tavaran, mutta lisää tarvittaisiin. Luomukauran kysyntä ulkomailla on niin kovaa, ettei siihen tällä hetkellä pystytä vastaamaan. Nyt kaivataan lisää laadukasta, elintarviketeollisuuteen kelpaavaa luomukauraa” VYR:n luomuviljatyöryhmän puheenjohtaja Kari Meltovaara veti yhteen työryhmän kuulumiset.   

Maataloustuotteiden tuottajahinnat helmikuussa 2016 (Luke)

Helmikuussa 2016 verrattuna edellisvuoden vastaavaan kuukauteen leipävehnän hinta laski 4 prosenttia ja rehuohran nousi 5 prosenttia, tiedotti Luonnonvarakeskus maaliskuussa.


Kaikki tase- ja hintakuvaajat löytyvät VYR:n kotisivuilta