UUTISIA VILJAKETJUSTA

Asiaa sopimuksista

Katri Popov (katri.popov a vyr.fi), 18.4.2016

Vilja- ja öljykasvialalla käytössä olevat sopimukset ovat kasvilajikohtaisia, viljelijän ja alan yritysten välisiä viljely- tai kauppasopimuksia. Koska eri toimijoiden ostotarpeet ja -kriteerit vaihtelevat, ovat sopimusmallit toimijakohtaisia.

Viljelysopimukset

Sopimusviljelyllä tarkoitetaan viljelijän ja viljan ostajan (kauppa, teollisuus, välittäjä jne.) välillä jo ennen kasvukautta tai viimeistään ennen sadonkorjuuta tehtävää sopimusta. Viljelysopimuksissa sovitaan siitä, että viljelijä tuottaa ostajalle tietyn määrän viljaa/öljykasveja ennalta tiedossa olevien ehtojen puitteissa.

Avohintainen viljelysopimus on sopimusviljelyn yleisin muoto ja siitä käytettävä termi vaihtelee hieman ostajasta riippuen. Tällainen sopimus on aiesopimus, jossa kirjataan ylös osapuolten aikomus ja pyrkimys tehdä kauppaa sopimuksessa mainituista määristä, myöhemmin sovittavin hinnoin.

Sopimuserän kaupasta sovitaan erikseen myöhemmin kauppasopimuksella. Sopimuksen alaisen vilja- tai öljykasvierän hinta voi olla avoin enintään siihen saakka, kun toimitus tapahtuu.

Koska sopimuksenalaisen myyntierän hintaa ei alun perin ole sovittu, on avohintaisessa viljelysopimuksessa hintariski hintojen laskiessa viljelijällä ja hintojen noustessa ostajalla. Avohintaisten viljelysopimusten hinta määräytyy yleensä sopimusyrityksen hintanoteerausten mukaan. Jos kauppahinnasta ei päästä sopimukseen, voidaan avohintainen viljelysopimus yleensä purkaa yhteisesti niin sopimalla.

Kiinteähintainen viljelysopimus eroaa avohintaisesta viljelysopimuksesta siten, että siinä sovitaan kyseiselle myyntierälle kiinteä perushinta ja siihen mahdollisesti tehtävät laatukorjaukset tai muu hinnanmääräytymisperuste, jolloin kyseessä on kauppasopimus. Sopimus on molempia osapuolia sitova ja se sisältää toimitusvelvollisuuden.

Kiinteähintaisessa viljelysopimuksessa voidaan sopia täsmällisestä toimitusmäärästä tai toimitettavalle määrälle voidaan sopia ylä- ja alarajat (esim. sopimusmäärä +/-10 %). Kiinteähintainen viljelysopimus pienentää viljelijän hintaan liittyvää riskiä. Hintamuutoksia on kuitenkin mahdoton ennustaa ja tavoitehinta sadolle tulisi asettaa omien tuotantokustannusten perusteella.

Kaura

Kauppasopimukset

Kauppasopimukset ovat viljan myyntisopimuksia. Hyvässä kauppasopimuksessa määritellään tuotteen laatua, määrää, toimitusehtoja, toimitushintaa ja muita erityisehtoja koskevat asiat. Sopimuksessa kerrotaan myös mahdolliset sadon tuotantoon liittyvät erityisehdot, mikäli sellaisia on (esim. kasvinsuojeluaineiden käyttö, varastointi jne.).

Käteiskaupalla tarkoitetaan sopimusta, jota käytetään, kun viljelijä myy ostajalle satonsa tai osan siitä päivän markkinahintaan eli ns. spot-hintaan. Sopimuksessa sovitaan perushinnan lisäksi mm. laatuvaatimuksista, laatukorjauksista hintaan sekä maksuaikataulusta. Usein käteiskaupalla myydyt vilja- tai öljykasvierät toimitetaan varsin pian kaupanteon jälkeen.

Varastoimissopimus on käteiskaupan muoto, jossa vilja- tai öljykasvierä ostetaan, mutta se varastoidaan viljelijän varastossa sovittuun toimitushetkeen saakka. Maksu suoritetaan sovitusti sopimuksenteon yhteydessä tai toimitushetkellä.

Termiinikaupalla tarkoitetaan sopimusmallia, jossa myyntierän toimitus on siirretty "heti-toimituksen" sijasta myöhempään ajankohtaan, mutta sen hinta on määritelty sopimuksen tekohetkellä. Termiinikaupassa vilja- tai öljykasvierän hinta voidaan kiinnittää etukäteen tulevaan, esimerkiksi yli kuukauden päässä olevaan toimitusajankohtaan. Hintana käytetään ostajan ilmoittamia hintanoteerauksia. Termiinikauppa antaa samanaikaisesti myyjälle ja ostajalle keinon pienentää kauppaan sisältyvää hintariskiä.

Termiinihinnat ovat ostajien antamia julkisia viljalajikohtaisia noteerauksia lähtien päivänhinnasta ja jatkuen kuukausihintoina yli koko satokauden. Noteeraukset tarkoittavat peruslaatuista viljaa. Muut ehdot sisältyvät sopimuksen ehtoihin.

Lue lisää: Viljakaupan ja sopimusviljelyn opas (VYR)  

Tekstin lähde: Viljakaupan ja sopimusviljelyn opas (VYR)