UUTISIA VILJAKETJUSTA

Kalkitukseen aiotaan panostaa ensi vuonna

Katri Popov (katri.popov a vyr.fi), 22.12.2015

Loka-marraskuun vaihteessa VYR:n viljelijäkyselyssä kartoitettiin viljelijöiden näkemyksiä tilan eri kasvien viljelyalojen kehityksestä tulevalla kasvukaudella.

Loka-marraskuun vaihteessa VYR:n viljelijäkyselyssä kartoitettiin viljelijöiden näkemyksiä tilan eri kasvien viljelyalojen kehityksestä tulevalla kasvukaudella verrattuna tähän kasvukauteen. Vastauksia tarkasteltiin sekä kaikkien tilojen että viljaa myyvien ja myymättömien tilojen osalta.

Kaikista viljelijöistä noin 10 % suunnitteli joko vähentävänsä tai lisäävänsä rehuohran ja -kauran viljelyalaa ensi vuonna. Kevätvehnän viljelyalaa suunnitteli lisäävänsä kaikista vastanneista 6 %, kun taas 4 % aikoi sitä pienentää. Kaikkien viljojen kohdalla noin 10 – 19 % ei vielä osannut sanoa viljelyalan kehityksestä tulevalla kasvukaudella.

Viljaa myyvien tilojen vastausten jakaumat oli samansuuntaisia, paitsi rehukauralla. Viljaa myyvistä tiloista 13 % aikoi pienentää viljelyalaa ensi vuonna, kun taas vain 9 % aikoi sitä kasvattaa. Viljaa myyvien tilojen joukosta suurempi osuus (19 – 24 %) ei vielä osannut sanoa tulevan kasvukauden viljelyalojen muutoksista.

Eri kasvien viljelyalojen kehitys

Vehnän viljelyalaa pohditaan 

Tarkemmassa kasvikohtaisessa tarkastelussa kaikista vastanneista noin 70 – 80 % arvioi kaikkien kasvien osalta viljelyalan pysyvän samana kuin tänäkin vuonna. Kasvikohtaisessa tarkastelussa kaikista vastaajista löytyi aina lähes yhtä moni, joka suunnitteli viljelyalan kasvattamista kuin sen pienentämistäkin.

Vastauksia on tarkasteltu sekä tilakoon että kasvinviljelystä saatavan tulon tärkeyden perusteella. Viljatulon merkitystä kysyttäessä vastausvaihtoehtojen skaala oli ei lainkaan merkittävästä (1) erittäin merkittävään (5). Kasvikohtaiset taulukot luettavissa pdf-muodossa, linkki löytyy tämän jutun lopusta.

Syys- ja kevätvehnän viljelyalaa aikoo vähentää 15 % vastanneista, joille viljatulo on erittäin merkittävää. Lisäystä vehnien kylvöaloihin suunnitteli vain 5 %. Tilat, joille viljatulo ei ole tärkeässä roolissa, eivät olleet suunnitelleet vastaavanlaisia muutoksia kylvöaloihin.

Tuloksissa on havaittavissa samansuuntaisia ajatuksia myös mallas- ja rehuohran osalta. Tiloista, joille viljatulo on erittäin tärkeää, 14 - 16 % aikoo vähentää ohrien kylvöalaa, kun taas alan lisäämistä suunnittelee ainoastaan 7 – 9 %. Tilat, joille viljatulo ei ole ollenkaan tärkeä, eivät olleet vielä suunnitelleet suuria muutoksia näiden kasvien suhteen.

Kaikista tiloista lähes 80 % aikoi pitää öljykasvien viljelyalan ensi vuonna yhtä suurena kuin tänäkin vuonna. Kuitenkin niistä tiloista, joille viljatulo on erittäin merkittävä, aikoo 12 % lisätä öljykasvien tuotantoalaa ja ainoastaan 5 % on suunnitellut sitä vähentävänsä.

Kylvöpäätöksiin vaikuttavia tekijöitä on syksystä (kyselyn ajankohta) seuraavaan kevääseen useita, joten kovin tarkkoja arvioita ei näiden vastausten perusteella voi tehdä. Tulosten tulkinnassa on huomioitava mm. että tässä kyselyssä vastausvaihtoehdoissa ei ollut valittavana nurmia tai kesantoja yms. mikä voi vaikuttaa kokonaisarvioon.

Torjunta-aineiden käyttöön ei suunnitteilla muutoksia

VYR:n syksyn viljelijäkyselyssä kysyttiin myös ostolannoitteiden, karjanlannan, rikkakasvien torjunta-aineiden, tautitorjunta-aineiden, kalkin ja sertifioidun siemenen käyttöaikomuksista tulevalla kasvukaudella. Vastausten perusteella tuotantopanosten käyttöön on ennakoitavissa maltillisia muutoksia kalkin, ostolannoitteiden ja sertifioidun siemenen osalta. Muilla tuotantopanoksilla käyttöä lisäävien osuuden ja käyttöä vähentävien osuuden välinen erotus oli hyvin lähellä ”nollaa”.

Lannoitteiden hinnannousu vuonna 2008 näkyi sen vuoden kyselyn tuloksissa selvästi, kun 51 % vastaajista ilmoitti aikomuksekseen vähentää ostolannoitteiden käyttöä seuraavalla kaudella. Vuonna 2008 viljan hinnat olivat korkealla tasolla ja ne laskivat vuotta 2009 kohden. Tämän jälkeen ostolannoitteiden ja karjalannan käyttöaikomuksissa on näkynyt aika vähän muutoksia. Kyselyissä noin 70–80 % vastaajista on ilmoittanut, että aikoo pitää käytön ennallaan. Myös vastaukset rikkakasvien torjunta-aineiden ja tautitorjunta-aineiden käytön osalta ovat pysytelleet lähes vakioina; yli 80 % vastasi tänäkin vuonna pitävänsä käytön nykyisellä tasolla.

Kalkitukseen aiotaan panostaa

Kaikista vastanneista ostolannoitteiden vähentämistä suunnitteli tänä syksynä hieman useampi (10 %) kuin niiden käytön lisäämistä (6 %). Kalkin käyttöä sen sijaan aikoo lisätä jopa 17 % vastanneista, kun vähentämistä suunnitteli ainoastaan 5 %. Sertifioidun siemenen käyttöä suunnitteli lisäävänsä 10 %, mutta vähennystä kaavaili lähes yhtä moni (7 %).

Kalkin käyttöaikomuksissa ero oli huomattava kaikkien vastanneiden ja viljaa myyvien tilojen välillä; 22 % viljaa myyvistä tiloista aikoo lisätä kalkin käyttöä ja ainoastaan 4 % sitä vähentää. Myös sertifioidun siemenen käytön lisääminen oli yleisempää viljaa myyvien tilojen keskuudessa.

tuotantopanosten käyttö
Viljelyalojen kehitys ja tuotantopanosten käytön muutosaikomukset
258 kt, päivitetty 5.1.2016

Vilja-alan yhteistyöryhmä teetti loka-marraskuun vaihteessa suomalaisten viljelijöiden keskuudessa kyselyn, jossa kartoitettiin viljasadon määrän lisäksi mm. sadon myyntiaikomuksia, sopimusviljelyn yleisyyttä, kylvöaikomuksia ja kannattavuutta. Tutkimuksen toteutti Suomen Gallup Elintarviketieto haastattelemalla yhteensä 554 viljelijää aikavälillä 23.10.–9.11.2015. Kyselyn tuloksia julkaistaan VYR:n nettisivuilla, aiemmat uutiset löytyvät alta.