UUTISIA VILJAKETJUSTA

Tilannekatsaus maailman viljantuotantoon

Katri Popov (katri.popov a vyr.fi), 2.11.2015

Pohjoisella pallonpuoliskolla viljojen sadonkorjuu on lähes valmis ja syyskylvöjä tehdään parhaillaan pääosin suotuisissa olosuhteissa.

Kansainvälinen viljaneuvosto (IGC) arvioi lokakuun lopussa ilmestyneessä raportissaan, että maailman vehnän kylvöala tulee olemaan kaudella 2016/17 hieman tätä satokautta pienempi, mutta kuitenkin yli viiden vuoden keskiarvon. Tässä vaiheessa arvioitu kylvöala on 221, milj. hehtaaria, kun kaudella 2015/16 vehnää oli yhteensä 222,2 milj. hehtaaria.

Venäjällä kevätvehnän puinnit ovat päättyneet ja saaliina näyttäisi olevan suurin sato kuuteen vuoteen (60,6 milj. tn). Ohran puinnit ovat loppusuoralla eikä aiempiin tuotantoennusteisiin ole lokakuussa tehty muutoksia. Ukrainassa sen sijaan IGC:n ennusteen mukaan ohraa tuotettaisiin jopa 7 prosenttia viime vuotta vähemmän, vaikka tuotantoennustetta nostettiinkin tässä kuussa.

USA:ssa kevätvehnät on jo korjattu ja kokonaistuotantoennustetta on laskettu syyskuusta 2,7 milj. tonnilla. Ohran keskisadot USA:n päätuotantoalueilla ovat vaihdelleet suuresti ja keskiarvoltaan ne ovat noin 5 prosenttia viime vuotta alhaisemmat. Ohran korjattu ala on kuitenkin suurin sitten kauden 2012/13.

Myös Kanadassa lokakuun lopulla kevätvehnien puinnit lähenevät loppuaan ja satotasot näyttävät tällä hetkellä ennakoitua paremmilta. Myös ohran puinnit ovat edenneet hyvin, mutta päätuotantoalueilla keskisadot ovat olleet aiempaa huonompia. Siitä huolimatta IGC ennustaa kokonaistuotannon kasvavan viime vuodesta. Ohran laatu vaikuttaisi kuitenkin olevan viime vuotta parempi.

Australian päätuotantoalueilla sää on muuttunut kuumemmaksi ja kuivemmaksi viime viikkojen aikana. Nähtäväksi jää, kuinka suuri vaikutus helleaallolla on myöhemmin kylvettyjen vehnien jyvän täyttymiseen, mutta joka tapauksessa keskisatojen uskotaan olevan Australiassa tänä vuonna keskimääräistä alhaisemmat. Ohra saattanee välttyä suuremmilta hellevaurioilta, mutta satotasoihin olosuhteilla voi olla vaikutuksia. Australian ohran tuotantoennuste on kuitenkin 4 prosenttia viime vuotta suurempi.

Viljataseet tarkentuvat

IGC:n tuoreimman ennusteen mukaan maailman kaikkien viljojen kokonaistuotanto asettuu kaudella 2015/16 tasolle 1 999 milj. tonnia, mikä on selvästi vähemmän kuin ennätyksellisenä viime vuonna. IGC ennustaa viljojen kokonaiskulutuksen kasvavan uudelle ennätystasolle, 1 991 milj. tonnia, sillä viljan kysyntää lisää etenkin väestönkasvun aiheuttama ruoan kysynnän kasvu.

Viljojen loppuvaraston kaudella 2015/16 on ennustettu olevan suurin 20 vuoteen, yhteensä 454 milj. tonnia. Kasvu johtuu pääasiallisesti Kiinan varastojen kasvusta, sillä suurten viejämaiden varastojen uskotaan tällä markkinointikaudella lievästi supistuvan. Suuret viejämaiden (Argentiina, Australia, Kanada, EU, Kazakstan, Venäjä, Ukraina ja USA) varastojen ennustetaan pienenevän 1,8 prosenttia markkinointikauden 2015/16 aikana.

Vehnän tuotantoa korjattu hieman alaspäin

Vehnän tuotantoennustetta kaudelle 2015/16 on hieman laskettu syyskuisesta arviosta tasolle 726 milj. tonnia, sillä tuotantomääriä on jouduttu korjaamaan alaspäin USA:ssa, Australiassa, Argentiinassa ja Brasiliassa. Sen sijaan EU:n tuotantoennusteet ovat aiempia arvioita suuremmat.

Vehnän kulutuksen uskotaan kasvavan kaudella 2015/16 noin 2 prosenttia viime vuodesta, sillä kehnojen maissisatojen uskotaan lisäävän vehnän rehukäyttöä etenkin EU:ssa. Myös USA:ssa vehnän rehukäytön uskotaan lisääntyvän, sillä osa vehnäsadosta on ollut heikkolaatuista. Samalla maailman ruuan kysyntään ennustetaan jopa 1,3 prosentin kasvua viime vuoteen verrattuna ja suhteellisen alhaiset hinnat ovat lisänneet vehnän kulutusta mm. Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa. Teollisuuden käytön arvioidaan pysyttelevän viime markkinointikauden tasolla.

Maailmalla vehnän varastojen ennustetaan edelleen pysyttelevän uudella ennätystasolla 718 milj. tonnia, mutta ennustetta on kuitenkin laskettu syyskuisesta. Tämä johtunee pääasiallisesti Australian, Kanadan ja USA:n arvioitua pienemmistä kokonaistuotannosta ja varastojen supistuminen kohdistuu pääasiassa suuriin viejämaihin kuten Argentiina, Australia, Kanada, EU, Kazakstan, Venäjä, Ukraina ja USA.

Vehnän maailmankaupan ennustetaan hieman hiipuvan viime vuodesta tasolle 149,9 milj. tonnia. EU:n tuonnin uskotaan olevan viime vuotta alhaisempi, pääosin johtuen omasta runsaasta vehnän kokonaissadosta. Kiinan hyvästä vehnän kokonaissadosta huolimatta ennustetaan tuonnin pysyttelevän korkealla ja se onkin viime aikoina tuonut myllyvehnää Australiasta, Kanadasta ja USA:sta.

Ukrainan ja Venäjän viennin uskotaan kasvavan, sen sijaan EU:n viennin uskotaan supistuvan viime kaudesta noin 13 prosenttia. Vähennys johtuu globaalista kaupan hiipumisesta ja Mustanmeren alueen asettamasta kilpailusta.

Maissin tuotantoennuste nousi

IGC nosti lokakuussa arviotaan maailman maissin tuotannosta tasolle 970 milj. tonnia. Ennuste on 4 prosenttia viime vuotta pienempi, mutta siitä huolimatta historian kolmanneksi suurin. Ennustetta nostaa USA:n ja Brasilian aiempaa arviota paremmat satonäkymät. IGC arvioi maissin kulutuksen tippuvan noin prosentin verran viime kaudesta tasolle 974 milj. tonnia.

Lokakuun loppuun mennessä pohjoisen pallonpuoliskon maissin sadonkorjuu on edennyt hyvin ja Etelä-Amerikassa on aloitettu kylvöjä. Arvioiden mukaan USA:ssa keskisadot ovat olleet keskivertoon nähden hyviä, mutta kuitenkin 2 prosenttia alle viime vuotisen huipputason.

Brasiliassa maissiala on ollut jo pitkään laskussa, sillä maissin sijaan on kylvetty paljon soijapapua. Toisen sadon kylvöjä tullaan aloittamaan vasta tammikuussa ja maissialaan tulee vaikuttamaan vallitsevien sääolosuhteiden lisäksi myös hintatilanne. IGC ennustaakin tässä vaiheessa Brasilian kokonaistuotannon tippuvan 5 prosenttia viime vuodesta. Myös Argentiinassa maissin viljelyn kannattavuudella arvioidaan olevan vaikutuksia maissin kokonaistuotantoon ja kylvöalan ennustetaankin tippuvan lähes 20 prosenttia kaudella 2015/16.

Venäjällä maissin viljely on sen sijaan lisännyt suosiotaan ja kylvöala onkin yli kaksinkertaistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tänä vuonna Venäjällä maissiala on hieman viime vuotta alhaisempi, mutta hehtaarisatojen odotetaan olevan kuitenkin hyviä. Myös Ukrainassa keskisadot vaikuttavat hyviltä, mutta tuotannon arvioidaan jäävän kuitenkin 19 prosenttia alle viime vuoden tason.

IGC:n lokakuisen arvion perusteella näyttää siltä, että kaudella 2015/16 loppuvarastot pienenisivat noin 2 prosenttia. Suurten viejämaiden, kuten Argentiina, Brasilia, USA ja Ukraina, loppuvarastoihin ennustetaan supistuvan tasolle 58, 6 milj. tonnia, kun kauden 2014/15 päätteeksi varastojen arvioidaan olevan noin 66,6 milj. tonnia. Kiinan loppuvarastoihin sen sijaan ennustetaan pientä kasvua.

Maissin maailmankaupan IGC ennustaa pysyttelevän lähes muuttumattomana kauteen 2014/15 verrattuna. Maissin tuonnin uskotaan pysyttelevän vahvana, sillä lihan, maidon ja kananmunien kysyntä on jatkuvassa kasvussa. Etenkin EU:n tuontiin ennustetaan jyrkkää kasvua, vaikka rehukäytössä vehnä saattaneekin korvata maissin käyttöä. Ennusteen mukaan EU tuo kaudella 2015/16 jopa 12,5 milj. tonnia maissia, kaudella 2014/15 tuonti asettui tasolle 8,9 milj. tonnia. Loppujen lopuksi tuonti tulee riippumaan paljolti maissin ja muiden rehuviljojen hinnoittelusta. Kiinassa oman tuotannon maissia on nyt runsaasti ja tuonnin arvioidaankin tyrehtyvän 1,4 milj. tonnia viime markkinointikauteen nähden.

Brasilian maissin viennin uskotaan kasvavan jopa 7 milj. tonnia viime kaudesta. Maissin vientiä on tukenut etenkin edullinen valuuttakurssi, mutta vientikapasiteetti hidastaa toimintaa. Viime aikoina myös runsaat sateet Brasilian tärkeimmän vientisataman alueella ovat hidastaneet laivojen lastauksia.